THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

 

Tháng 06.2018

Hamburg

10.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

- Hôm nay Ca Đoàn Thánh Linh mừng lễ Bổn Mạng.

Göttingen

17.06

Chúa nhật, 13g GT - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

- Hôm nay Cộng Đoàn mừng lễ Bổn Mạng.

Braunschweig

23.06

Thứ bảy, 11g Thánh lễ tại St. Heirich (GX Cha Điểm)

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ.

- Sau đó là sinh hoạt hè 2018 của cộng đoàn.

Hamburg thứ bảy 23.06 10g Ngày hành hương của TGP Hamburg ở Lübeck

                                        Địa chỉ: Kirche Herz Jesu, Parade 4 - 23552 Lübeck      

 

Tháng 05.2018

Kiel

05.05

Thứ bảy, 14g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Mettenhof).

Hamburg

06.05

Chúa nhật, 14g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wandsbek.

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ.

Wedel

10.05

Thứ năm, Lễ Chúa Giêsu lên trời- 13G Thánh Lễ tại St. Marien.

Aschaffenburg 19.-21.05.2018 Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg 2018

Osterode

25.05

Thứ sáu, 15g30 Thánh lễ tại St. Johannes Bapt.

Hildesheim

26.05

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV Borsum.

- Hôm nay cũng là Lớp chuẩn bị Giáo lư Hôn Phối từ 10g - 15g

Cuxhaven

27.05

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel (Altenwalde)

 

Tháng 04.2018

Hamburg

01.04

Chúa nhật Phục Sinh, 14g Thánh Lễ tại St. Joseph-Wandsbek.

Wedel

02.04

Chúa nhật, Thứ hai Phục Sinh - 13GT – 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Lüneburg

07.04

Thứ bảy, 12g Thánh lễ tại Christ König, Adendorf

- Chú ư: Tưởng nhớ đến Bà Anna Nguyễn Thị Trầm (+01.03.18)

Braunschweig

28.04

Thứ bảy, 15g Thánh lễ tại St. Joseph

Hannover

29.04

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ.

- Cha Giám Đốc Mục Vụ Ngoại Kiều GP Hildesheim Dr. Chritian 

  Hennecke sẽ đến thăm cộng đoàn.

 

Tháng 03.2018

Göttingen

04.03

Chúa nhật, 13g GT - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Hildesheim

10.03

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum.

Hamburg

11.03

Chúa nhật, 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

Cuxhaven

18.03

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel (Altenwalde)

 

Tháng 02.2018

XUÂN MẬU TUẤT 2018 (Mồng Một Tết: 16.02.2018)

Kiel

10.02

Thứ bẩy, 15g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof)

Lüneburg

11.02

Chúa nhật, 12g GT – 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus

Hamburg

14.02

Thứ Tư Lễ Tro - Bắt đầu Mùa Chay Thánh 2018

17g15 Th. Lễ với Nghi Thức Xức Tro tại St. Joseph-Wandsbek.

Osterode

16.02

Thứ sáu, Mồng 1 Tết Mậu TuấtTL. Lễ cầu B́nh An

- 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Wedel

17.02

Thứ bẩy, Mồng 2 Tết Mậu TuấtTL. Kính nhớ tổ tiên

- 13g GT - 14g Thánh Lễ

Hamburg

18.02

Chúa nhật, Mồng 3 Tết Mậu Tuất - cầu cho công ăn việc làm.

- 13g GT - 14g Th. Lễ tại St. Agnes, Hamburg-Tonndorf

- Sau Thánh Lễ Cộng Đoàn liên hoan mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Braunschweig

24.02

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Hannover

25.02

Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward

 

Tháng 1.2018

Hamburg

01.01

Thứ hai, Tết dương Lịch 2018 cầu b́nh an cho năm mới.

Lễ Trọng Mừng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa

14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Hành Huơng Do Thái và Jordanien 2018 từ ngày 03. - 12.01.2018

 

Tháng 12.2017

MÙA GIÁNG SINH 2017

Hamburg

25.12

Thứ hai, Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

- 13g GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Göttingen

26.12

Thứ ba, 2. Weihnachtstag 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Hildesheim

30.12

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại TTMV Borsum.

Hannover

31.12

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward.

 

MÙA VỌNG 2017

Hamburg

03.12

Chúa nhật I Mùa Vọng, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph.

Hamburg

07.12

Thứ năm, 10g Thánh lễ an táng Ô. Giuse Nguyễn Văn Nhường, cộng đoàn Thánh Giuse Khang-Hamburg tại St. Agnes - Tonndorf

Cuxhaven

10.12

Chúa nhật, 11g Thánh lễ tại Zwölf Apostel (Altenwalde)

Braunschweig

16.12

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Lüneburg

17.12

Chúa nhật, 12g Giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Wedel

23.12

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien.

Hamburg

23.12

Thứ bảy, 14g Thánh Lễ mừng Ngân Khánh Hôn Phối tại St. Mariae Himmelfahrt - Rahlstedt. (Cha Anphongso Thái)

 

Tháng 11.2017

Kassel

02.11

Thứ năm, 9g30 Thánh Lễ An Táng cho cụ Maria Nguyễn Thị Duyên tại St. Johannes Don Bosco.

Hamburg

04.11

Thứ bảy, 13g Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Rahlstedt - HH

Sau đó Cộng Đoàn đi đến từng phần mộ cầu nguyện.

Hamburg

05.11

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Wedel

11.11

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

Hannover

12.11

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Osterode

17.11

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

18.11

Thứ bẩy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph.

Göttingen

19.11

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Kiel    

25.11

Thứ bẩy, 14g Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof )

Hamburg

26.11

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại St. Joseph với Giáo Xứ Đức

Sau đó là Weihnachtsbasar.

Lüneburg

26.11

Chúa nhật, 14g Thánh lễ tại St. Stephanus.

 

Tháng 10.2017

Göttingen

15.10

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Wedel

29.10

Chúa nhật, 11g15 Thánh lễ tại St. Marien với Giáo Xứ Đức

dịp làm phép Đài Đức Mẹ do giáo dân Việt Nam dâng tặng.

 

Tháng 09.2017

Borsum

09.09

Thứ bảy, 10g30 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

- Cử hành Lễ Giỗ 15 năm ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận.

Hamburg

10.09

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Thánh Lễ hôm nay thay thế cho thánh lễ ngày 02.09 như đă  

   thông báo trước đây. Không cử hành ở St. Agnès - Tonndorf  

   mà ở St. Joseph -Wandsbek

Quickborn

23.09

Thứ bảy, 12g30 Thánh Lễ ngoại kiều tại St. Marien

Kurz Kamp 2 - 25451 Quickborn

Lüneburg

24.09

Chúa nhật, 12g Giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

 

Tháng 08.2017

Braunschweig

05.08

Thứ bẩy, 11g Thánh Lễ St. Heinrich (nhà ha Điểm)

- Cha Giuse Điểm dâng Lễ sau đó là Sommerfest.

Hamburg

06.08

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Sau Thánh Lễ không có gặp mặt trong hội trường.

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima: 08. - 21.8.2017: Phái đoàn hành hương gồm 104 TDV do cha Giuse Điểm, cha Phaolô Tuấn và sơ Magareta Hiền hướng dẫn.

Wedel

26.08

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Thánh Lễ tạ ơn mừng 25 năm Hôn Phối cho 3 gia đ́nh.

 

Tháng 07.2017

Göttingen

02.07

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Kiel :               

08.07

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof )

- Địa chỉ: Skandinaviendamm 342 - 24109 Kiel-Mettenhof

- Mừng sinh nhật 10 năm tổ chức Picknik tại Kiel

Borsum

24.07 - 26.07 Họp mặt Nhóm Huynh Trưởng tại Borsum

26.07

Thứ tư Trại Hè Thiếu Nhi 2017 tại Borsum

- Nhập Trại Hè bắt đầu từ 12g - 15g tại Trừờng Học Borsum

27.07

Thứ năm, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

28.07

Thứ sáu, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

29.07

Thứ bảy, 11g Thánh Lễ Thiếu Nhi tại St. Martinus Borsum

30.07

Chúa Nhật, 11g Thánh Lễ Bế MạcTrại Hè Thiếu Nhi

 Kính mời Phụ Huynh đến tam dự và đón các em về nhà.

 

Tháng 06.2017

Hamburg

11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

 

Tháng 05.2017

Lüneburg

01.05

Thứ tư, 11g30 GT – 12g  Thánh Lễ tại St. Stephanus

Chú ư: Hôm nay xin đi vào nhà thờ bằng cửa bên hông!

Borsum

06.05

Thứ bẩy, 10g Lớp Giáo Lư Hôn Nhân tại TTMV Borsum

Göttingen

07.05

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Wedel

13.05

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Hôm nay mừng đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

- Các Cháu Thiếu Nhi và Thiếu Niên Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Sau Th. Lễ không có gặp mặt như mọi khi.

Hamburg

14.05

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn

   tại Mariä Himmelfahrt – Hamburg-Rahlstedt.

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Hôm nay là ngày Lễ Hiền Mẫu (Muttertag).

Osterrode

19.05

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

20.05

20.05. Thứ bẩy, 16g Thánh Lễ tại St. Joseph

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hannover

21.05

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hamburg

11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

Aschaffenburg: 03. – 05.6.2017 - Đại Lễ Chúa Thánh Thần: ĐH CôngGiáo

 

Tháng 04.2017

Hannover

09.04

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thánh – Làm Phép Lá

MÙA PHỤC SINH

Hamburg

16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

Wedel

17.04

Thứ hai PHỤC SINH, 13g GT – 14g Th. Lễ tại St. Marien

Hildesheim

29.04

Thứ bẩy, 15g30 Th. Lễ mừng 25 năm hôn phối tại TTMV Borsum

Cuxhaven

30.04

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 03.2017

Hamburg

01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

Hamburg

05.03

Chúa Nhật, 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Braunschweig

18.03

Thứ bẩy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Hamburg

25.03

Thứ bẩy, 10g30 TL truyền chức Giám Mục tại nhà thờ

chính ṭa St. Marien Dom (Am Mariendom 7, 20099 Hamburg)

Göttingen

26.03

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

- Chú ư: Đêm thứ bẩy thay đổi Giờ Mùa Hè 2017 (vặn lên 1 tiếng)

Hamburg

16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

 

Tháng 02. 2017

Kiel

04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)

Hamburg

05.02

Chúa Nhật, Thánh lễ Cầu b́nh an năm mới.

13g giải tội - 14g TLCĐ tại Mariä Himmelfarht – Rahlstedt.

Sau Thánh lễ cộng đoàn liên hoan mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Wedel

11.02

Thứ bảy, 13g giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Marien.

Lüneburg

12.02

Chúa Nhật, 12g giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Hildesheim

25.02

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV - Borsum

Hannover

26.02

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Hamburg

01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

 

Tháng 01.2017

Hamburg

01.01

Chúa Nhật, TẾT DƯƠNG LỊCH : Cầu b́nh an năm mới. Lễ trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

- 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

(Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy dâng lễ cho cộng đoàn)

Cuxhaven

21.01

Thứ bảy, 14g Thánh lễ tại Zwölf Apostel.

Osterode

27.01

Thứ sáu, 15g30 Thánh lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

28.01

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Mồng 1 Tết, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Göttingen

29.01

Chúa Nhật, 13g Giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Heinrich

Mồng 2 Tết, sau thánh lễ cộng đoàn mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Kiel

04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)