Hành Hương Do Thái và Jordanien 2018

Đang lên chương tŕnh với 42 Tham dự viên.

 

- Thời gian: 03.01.2018 – 12.01.2018 (10 ngày)

 

- Khởi hành từ phi trường Hamburg thay v́ như đă thông báo từ Berlin - Tegel

 

- Giá tiền đang ước lượng (Tùy theo hối đoái dollars và số người tham dự) khoảng 1.550€.

 

- Giờ khởi hành từ Hamburg là: 7g05 và đến Tel Aviv lúc 14g25

 

- Ngày về từ phi trường Tel Aviv là: 15g20 và đến Hamburg lúc 21g50

 

- Hiện nay c̣ 2 chỗ trống. Ai muốn tham dự xinb liên lạc với Lm. T. Uư.

 

TTMV-Borsum