Tháng 06. 2017

Hamburg

: 11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

: 17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

 

Tháng 05. 2017

Lüneburg

: 01.05

Thứ tư, 11g30 GT – 12g  Thánh Lễ tại St. Stephanus

Chú ư: Hôm nay xin đi vào nhà thờ bằng cửa bên hông!

Borsum

: 06.05

Thứ bẩy, 10g Lớp Giáo Lư Hôn Nhân tại TTMV Borsum

Göttingen

: 07.05

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

Wedel

: 13.05

Thứ bẩy, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Marien

- Hôm nay mừng đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

- Các Cháu Thiếu Nhi và Thiếu Niên Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Sau Th. Lễ không có gặp mặt như mọi khi.

Hamburg

: 14.05

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn

   tại Mariä Himmelfahrt – Hamburg-Rahlstedt.

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

- Hôm nay là ngày Lễ Hiền Mẫu (Muttertag).

Osterrode

: 19.05

Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 20.05

20.05. Thứ bẩy, 16g Thánh Lễ tại St. Joseph

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hannover

: 21.05

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

- Hôm nay các Cháu Thiếu Nhi Dâng Hoa kính Đức Mẹ.

Hamburg

: 11.06

Chúa nhật, 12g30 Giờ Chầu Thánh Thể    

- 13g15 GT - 14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Hildesheim

: 17.06

Thứ bẩy, 10g30 Thánh Lễ Tạ Ơn

Mừng 25 Năm Linh Mục của Cha T. Úy tại Dom Hildesheim.

(Domhof 17, 31134 Hildesheim)

Aschaffenburg: 03. – 05.6.2017 - Đại Lễ Chúa Thánh Thần: ĐH CôngGiáo

 

Tháng 04. 2017

Hannover

: 09.04

Chúa nhật, - 14g Giải Tội - 15g Th. Lễ tại St. Bernward

Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thánh – Làm Phép Lá

MÙA PHỤC SINH

Hamburg

: 16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

Wedel

: 17.04

Thứ hai PHỤC SINH, 13g GT – 14g Th. Lễ tại St. Marien

Hildesheim

: 29.04

Thứ bẩy, 15g30 Th. Lễ mừng 25 năm hôn phối tại TTMV Borsum

Cuxhaven

: 30.04

Chúa nhật, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel

 

Tháng 03. 2017

Hamburg

: 01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

Hamburg

: 05.03

Chúa Nhật, 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

Braunschweig

: 18.03

Thứ bẩy, 15g GT  - 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph

Hamburg

: 25.03

Thứ bẩy, 10g30 TL truyền chức Giám Mục tại nhà thờ

chính ṭa St. Marien Dom (Am Mariendom 7, 20099 Hamburg)

Göttingen

: 26.03

Chúa nhật, 13g Giải Tội - 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich

- Chú ư: Đêm thứ bẩy thay đổi Giờ Mùa Hè 2017 (vặn lên 1 tiếng)

Hamburg

: 16.04

Chúa Nhật Phục Sinh, 12g Ca Đoàn tập hát trong nhà thờ

(không có Giờ Chầu Thánh Thể)

-13g GT -14g Thánh Lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph

- Hôm nay các Ca Viên từ Cộng Đoàn Braunschweig, Hamburg và Wedel chung nhau hát lễ Phục Sinh.

 

Tháng 02. 2017

Kiel

: 04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)

Hamburg

: 05.02

Chúa Nhật, Thánh lễ Cầu b́nh an năm mới.

13g giải tội - 14g TLCĐ tại Mariä Himmelfarht – Rahlstedt.

Sau Thánh lễ cộng đoàn liên hoan mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Wedel

: 11.02

Thứ bảy, 13g giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Marien.

Lüneburg

: 12.02

Chúa Nhật, 12g giải tội - 12g30 Thánh lễ tại St. Stephanus.

Hildesheim

: 25.02

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại TTMV - Borsum

Hannover

: 26.02

Chúa Nhật, 14g Giải tội - 15g Thánh lễ tại St. Bernward

Hamburg

: 01.03

Thứ tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay Thánh

17g15 Thánh lễ với nghi thức xức tro tại St. Joseph.

 

Tháng 01. 2017

Hamburg

: 01.01

Chúa Nhật, TẾT DƯƠNG LỊCH : Cầu b́nh an năm mới. Lễ trọng mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

- 14g Thánh lễ Cộng Đoàn tại St. Joseph-Wandsbek.

(Cha Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy dâng lễ cho cộng đoàn)

Cuxhaven

: 21.01

Thứ bảy, 14g Thánh lễ tại Zwölf Apostel.

Osterode

: 27.01

Thứ sáu, 15g30 Thánh lễ tại St. Johannes Bapt.

Braunschweig

: 28.01

Thứ bảy, 15g30 Thánh lễ tại St. Joseph

Mồng 1 Tết, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Göttingen

: 29.01

Chúa Nhật, 13g Giải tội - 14g Thánh lễ tại St. Heinrich

Mồng 2 Tết, sau thánh lễ cộng đoàn mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Kiel

: 04.02

Thứ bảy, 13g Thánh lễ tại St. Birgitta (Mettenhof)