FOTO_1: Dâng Hoa kính Đức Mẹ tại St. Joseph, Hamburg vào Chúa nhật, 06.5.2018 [1/85]