FOTO_2: Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Mục Vụ Borsum vào thứ bẩy 09.9.2017 [1/92]