Hình ảnh Đại Hội CGVN tại Đức với Đức cha Norbert Trelle, GP Hildesheim, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức
Hình ảnh: Thịnh Vượng & Thanh Sơn
Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des vietn. Katholikentages in der BRD feierte Bischof Norbert Trelle aus dem Bistum Hildesheim mit ca. 4.000 vietn. Christen das Pfingstfest in Aschaffenburg. Der Bischof kam in der Funktion des Vorsitzenden der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Đức Cha Norbert Trelle, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức đến thăm ĐHCGVN.
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Hình ảnh Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức và Fatima 2017: Phái đoàn Hành Hương đi đàng Thánh Giá tại Lộ Đức [1/55]