FOTOS 7: Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục Cha T. Úy Phaolô Phạm Văn Tuấn [2/72]