FOTOS_2: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Tiệc liên hoan mừng Năm Mới tại Cộng Đoàn Hamburg [1/55]