FOTOS_1: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - Cộng Đoàn Hamburg dâng Thánh Lễ cầu bình an cho Năm Mới vào Chúa nhật, 05.02.2017 [1/82]