Hình ảnh Đại Hội CGVN tại Đức với Đức cha Norbert Trelle, GP Hildesheim, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức
Hình ảnh: Thịnh Vượng & Thanh Sơn
Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums des vietn. Katholikentages in der BRD feierte Bischof Norbert Trelle aus dem Bistum Hildesheim mit ca. 4.000 vietn. Christen das Pfingstfest in Aschaffenburg. Der Bischof kam in der Funktion des Vorsitzenden der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Đức Cha Norbert Trelle, Chủ tịch UB Mục Vụ Di Dân của HĐGM Đức đến thăm ĐHCGVN.
Án phong Chân phước cho Hồng Y Thuận đã tiến tới đâu?
Nguyễn Trọng Đa
ROMA - Mười năm sau khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời, Tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thỉnh viên của án phong Chân phước, cho hãng tin Zenit biết về giai đoạn giáo phận của án phong, được thúc đẩy bởi Hội đồng Tòa thánh "Công lý và Hòa bình", và mở án từ ngày 22-10-2010.
Đăng Cập Mới