Hình ảnh ủy lạo Trại Phong Vân Môn vào Mùa Chay 2012
Hình ảnh: Barnabê Xuân Hòa
Thứ bẩy, 03.3.2012, tất cả 6 Sơ và hơn 30 em Đệ Tử thuộc Dòng Thánh Phaolô Hà Nội kết hợp với Cộng Đoàn Bắc Đức và GX Khiết Tâm Mẹ tại Lincoln (USA) đến thăm và ủy lạo Bệnh Nhân Phong ở Vân Môn thuộc tỉnh Thái Bình, một Trại Phong lớn nhất ở Việt Nam ...
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
.
"Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?"
Impressum
  • Am Hohen Turm 4
    31177 Harsum-Borsum - Germany
  • Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss
    VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM strebt die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen an. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten verursacht werden, haftet VIETNAMESICHE KATHOLISCHE MISSION BORSUM nicht, sofern ihr nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
    ...