×

Foto Lời Sống Tháng 09.2011
28.08.2011 - Chiara Lubich

Ta tìm thấy câu này ở cuối dụ ngôn gọi là dụ ngôn người con phung phá mà chắc chắn Bạn biết; dụ ngôn muốn cho ta thấy lòng xót thương lớn lao của Thiên Chúa. Câu này chấm dứt tất cả một chương trong Tin mừng Luca, ở đó Ðức Giêsu kể hai dụ ngôn khác để diễn tả cùng một đề

Foto Lời Sống Tháng 08.2011
01.08.2011 - Chiara Lubich

'Nầy đây tôi đến để thi hành thánh ý Chúa' (Dt 10,9) Câu Kinh Thánh nầy trích từ Thánh Vịnh 40 (Tv 40,8). Tác giả thư gởi tín hữu Do Thái ghi lời nầy từ miệng Con Chúa nói với Chúa Cha. Ngài muốn nói lên rằng: vì yêu thương, Con Chúa đã thành người để vâng theo thánh ý Chúa Cha mà thực hiện công cuộc cứu rỗi. Trong nguyên đoạn Kinh Thánh nơi có câu nầy, tác giả muốn diễn đạt ...

Foto Lời Sống Tháng 07.2011
01.07.2011 - Chiara Lubich

Chúa Giêsu nói những lời nầy với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài thấy các ông còn ngủ, trong khi Ngài u sầu chết được nơi vườn Giếtsêmani. Ba Tông đồ nầy đã mục kích việc Chúa tỏ mình ra sáng láng trên núi Taborê. Nay Chúa Giêsu đem các ông theo để các ông kề cận Ngài trong giây phút khó khăn. Giờ đây các ông phải cùng với Ngài cầu nguyện để dọn mình sẳn sàng, vì việc sắp xảy

Foto Lời Sống Tháng 06.2011
01.06.2011 - Chiara Lubich

"Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo" (Rm 12:2)

Foto Lời Sống Tháng 05.2011
03.05.2011 - Chiara Lubich

Cuộc tranh luận về chuyện đâu là điều răn thứ nhất trong số vô vàn điều răn trong Kinh thánh là một đề tài cổ điển mà các trường Do-thái đưa ra vào thời Đức Giêsu ...

Foto Lời Sống Tháng 04.2011
31.03.2011 - Chiara Lubich

Lúc đó Ðức Giêsu đang ở vườn cây dầu, nơi được gọi là Ghết-sê-ma-ni. Giây phút Người rất mực mong đợi đã tới. Ðây là giây phút quyết định cho toàn thể cuộc sống ...

Foto Lời Sống Tháng 03.2011
28.02.2011 - Chiara Lubich

Những lời này đánh dấu khởi đầu cuộc mạo hiểm thần thiêng của Ðức Maria. Sứ thần vừa mới cho Người thấy dự định Thiên Chúa dành cho Người: đó là làm mẹ Ðấng Thiên sai. Trước khi ưng thuận, Ðức Maria đã muốn nhận định xem đó có thực sự là ý Chúa ...

Foto Lời Sống Tháng 02.2011
02.02.2011 - Chiara Lubich

Câu này nằm ở trung tâm những lời thánh Phaolô ca tụng vẻ đẹp của đời sống Kitô, sự mới mẻ cùng tự do của cuộc sống ấy, cuộc sống nẩy sinh từ phép rửa và từ niềm tin nơi Đức Giêsu, chúng hội nhập ta hoàn toàn vào Người và qua Người vào cuộc sống ...

Foto Lời Sống Tháng 01.2011
01.01.2011 - Chiara Lubich

Lời Kinh Thánh nầy trình bày một trong những bức hoạ văn chương (xem Cv 2,42; 5,12-16) tác giả sách Tông Ðồ Công Vụ dùng để mô tả những nét chính của cộng đoàn tín hữu tiên khởi ở Giêrusalem ...

Foto Lời Sống Tháng 12.2010
29.11.2010 - Chiara Lubich

Câu hỏi của Ðức Maria về điều thiên thần báo tin: “Việc ấy làm sao được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (xem Lc 1,34) đã được thiên thần trả lời: “Ðối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” ...

Foto Lời Sống Tháng 11.2010
28.10.2010 - Chiara Lubich

Ðức Giêsu mở đầu lời giảng dạy của Ngài với bài giảng trên núi. Trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ Ti-bê-riát, gần Caphác- na-um, ngồi xuống như những bậc thầy thường làm, ...

FotoLời Sống Tháng 10.2010
01.10.2010 - Chiara Lubich

Lời này ta cũng tìm thấy trong Cựu ước (Lv 19:18). Để đáp lại một câu hỏi rắc rối, Đức Giêsu đặt mình vào truyền thống các tiên tri và các Ráp-bi, truyền thống tìm tòi nguyên lý thống nhất của Tô-ra, ...